: Μεθοδολογία Ανάλυσης Κλιματικής Τρωτότητας & Παρουσία  ( 58 )