: Μεθοδολογία Ανάλυσης Κλιματικής Τρωτότητας & Παρουσία  ( 35 )