: Μεθοδολογία Ανάλυσης Κλιματικής Τρωτότητας & Παρουσία  ( 47 )