: Μεθοδολογία Ανάλυσης Κλιματικής Τρωτότητας & Παρουσία  ( 50 )